Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Simba’s Adventures

Boogjes 118

3311 VC Dordrecht

Nederland

KvK Rotterdam nr.: 64461874

BTW - nr.: NL127284096B01

E-mail: info@simbasadventures.nl

Angelique Renard: Eigenaresse

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Overeenkomsten

Artikel 4 Prijzen

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7 Betaling

Artikel 8 Garantie en conformiteit

Artikel 9 Klachtenprocedure

Artikel 10 Bestellingen / Communicatie

Artikel 11 Overmacht

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 Persoonsgegevens

Artikel 14 Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Simba’s Adventures is gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder registratienummer 64461874, handelend onder de naam Simba's Adventures.

1.2 Website: simbasadventures.nl is een online winkel in actieve, hippe damesmode, welke via www.simbasadventures.nl, .com en .eu bezocht kan worden.

Simba’s Adventures beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen daarom uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Simba's Adventures en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Simba's Adventures en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden behorende bij de internetactiviteiten van simbasadventures.nl en opgesteld door ICT Recht te Amsterdam .

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Simba's Adventures zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Simba's Adventures slechts bindend, indien en voor zover deze door Simba's Adventures uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Simba's Adventures en het voldoen aan de daarbij door Simba's Adventures gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Simba's Adventures onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Simba's Adventures het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4 Simba's Adventures kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Simba's Adventures op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle op de Website van Simba’s Adventures genoemde prijzen van de aangeboden artikelen zijn voor bestellingen binnen Nederland en binnen de Europese Unie inclusief BTW. Voor bestellingen buiten de Europese Unie wordt geen BTW in rekening gebracht maar geldt een toeslag waardoor desondanks de bij de artikelen genoemde prijzen van toepassing zijn. Buiten de Europese Unie kunnen verder eventuele invoer- of douanerechten worden berekend als de bestelling in het land van bestemming aankomt. Deze zijn voor rekening van Klant.

4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders is vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de Website gecommuniceerd.

4.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Simba's Adventures kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Simba's Adventures afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Simba's Adventures is ontvangen, stuurt Simba's Adventures de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Simba's Adventures is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4 Indien Simba's Adventures de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Simba's Adventures raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Simba's Adventures binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

6.2 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer een retourpakket niet voldoende is gefrankeerd, wordt deze te alle tijden geweigerd.

6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Hiernaast geldt dat het artikel in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en/of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn en de verpakking onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde / beschadigde verpakking door die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen.

6.4 De Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping en/of retourformulier (digitaal) te zenden aan Simba's Adventures, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Simba's Adventures kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Simba's Adventures bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

6.5 Simba’s Adventures is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van de retourzending.

Het herroepingsformulier dient te worden gestuurd naar: info@simbasadventures.nl

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Simba's Adventures

Boogjes 118

3311 VC Dordrecht

Nederland

6.6 Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Verzendkosten welke zijn gemaakt voor het leveren van de bestelling worden echter niet vergoed. Simba's Adventures heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

6.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

-Producten die persoonlijk op maat zijn gemaakt
-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 7. Betaling

7.1 De Klant dient betalingen aan Simba's Adventures volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Simba's Adventures is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de Klant kunnen nadere (betalings- / bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten, vermeld.

Betaling is mogelijk via:

a) iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Voor meer informatie over het gebruik van iDEAL op onze website, klik op: iDEAL

b) PayPal / American Express: Betaal met uw creditcard via PayPal. U hoeft hiervoor geen PayPal account te hebben, u kunt uw betaling direct verwerken. PayPal staat voor veilig en slim online betalen. U kunt eenvoudig en gratis in binnen- en buitenland met een bank of girorekening betalen.

c) Overboeking: In het geval van betaling middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma – vrij m.u.v. feestdagen) na orderdatum door Simba’s Adventures te zijn ontvangen. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van te voren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden. Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten d.m.v. een SEPA overboeking adhv de IBAN en BIC nummers in de bevestiging. Banken garanderen een betaling binnen  3 werkdagen.

d) SOFORT Banking: Wanneer u betaalt met SOFORT Banking kunt u veilig en direct betalen via een online overschrijving. Het werkt op basis van het internetbankieren. In het betalingsformulier selecteert u uw bank en geeft u uw vertrouwde gegevens voor internetbankieren in.

e) Mister Cash via Mollie uitsluitend voor Belgische rekeninghouders

f) Master Card / Visa via Mollie

7.3 Betalingstermijn. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v.  zon- en feestdagen) na orderdatum door Simba’s Adventures te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Twee dagen voordat deze termijn verstreken is ontvangt u een geautomatiseerde e-mail met een Reminder voor betaling. Bij geen bericht of betaling zal Simba’s Adventures de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

7.4 De klant geeft Simba’s Adventures toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

7.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van simbasadventures.nl, .com en/of .eu. Betalingen verricht via alle overige betaalmethoden, verlopen via de internetkassa van Mollie.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Simba's Adventures een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2 Simba's Adventures staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Simba's Adventures er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3 Een door Simba's Adventures, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

8.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Simba's Adventures daarvan in kennis te stellen.

8.5 Indien Simba's Adventures de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

Voor bovenstaande bepalingen geldt dat de kleding dient te zijn gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk. Indien er is gekozen voor een afwijkende was methode, wordt klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard. Tevens vervalt de garantie wanneer er zonder overleg zelf getracht is het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet te zijn opgevolgd.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1 Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Simba's Adventures, dan kan hij bij Simba's Adventures telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens boven aan de Algemene Voorwaarden.

9.2 Simba's Adventures geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Simba's Adventures binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

Artikel 10. Bestellingen / Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Simba’s Adventures, dan wel tussen Simba’s Adventures en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Simba’s Adventures, is Simba’s Adventures niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Simba’s Adventures.

 Artikel 11. Overmacht

Simba’s Adventures heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Simba’s Adventures gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Simba's Adventures.

Artikel 13. Persoonsgegevens

Simba's Adventures verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde Privacy Statement.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Simba's Adventures gevestigd is.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Simba’s Adventures 2015.

 

Simba's Nieuwsbrief

Meld je aan voor Simba's nieuwsbrief en ontvang een kortingscode t.w.v. € 5,00.
Aanmelden
© 2015 - 2024 Simba's Adventures | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel